Giải pháp giám sát cho ngành dược phẩm (solution pharma) từ Testo có thể giúp gì cho bạn trong năm 2022?

Giám sát nhiệt độ dược phẩm với testo saveris Pharma

Tương lai của giám sát môi trường trong ngành dược phẩm bắt đầu ngay bây giờ! Vào năm 2022, Testo có mặt tại đây để hỗ trợ bạn với Giải pháp giám sát cho Dược phẩm (Testo Solution Pharma) – nhưng điều này có nghĩa là gì? Các giải pháp giám sát dữ liệu của…

Giỏ hàng

Giỏ hàng